วัน: 22 กรกฎาคม 2020

cholera
โรคอหิวาตกโรค  (cholera) คือ โรคที่เกิดจากแบคทีเรี […]
โรคพิษสุนัขบ้า (rabies) คือโรคเกิดจากไวรัสที่มีผลต่อระบ […]